MYSQL Sayısal(int) Değerlerin Farkları


Tinyint, Smallint, Mediumint, Int, Bigint alanları arasındaki farklar:


     | Byte   Range(signed)                Range (unsigned)
--------------------------------------------------------------------------------------------
tinyint  | 1 byte  -128 to 127                 0 to 255
smallint | 2 bytes -32768 to 32767               0 to 65535
mediumint | 3 bytes -8388608 to 8388607             0 to 16777215
int    | 4 bytes -2147483648 to 2147483647          0 to 4294967295
bigint  | 8 bytes -9223372036854775808 to 9223372036854775807 0 to 18446744073709551615

Yorumlar

Yorum Gönder